Quạt dự án Ngân hàng VDB

(27/01/2018)

Dự án sử dụng hệ thống quạt thông gió hồi nhiệt HRV - Model QFA

1. Tên dự án:  Trụ sở làm việc Sở giao dịch 1 - Ngân hàng Phát triển Việt Nam

2. Chủ đầu tư: Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)

3. Hạng mục: Quạt thông gió thu hồi nhiệt - Thương hiệu Nedfon